Ден на пролета и Ден на екологијата

21.03.2022 година обележување на Ден на пролета и Ден на екологијата.
Во Македонска Каменица се спроведе акција за пошумување во близина на регионалниот пат Македонска Каменица – Саса каде активно учество земаа: Општина Македонска Каменица, Македонски шуми, ЈП Камена Река, СОУ Миле Јаневски Џингар и Еколошко друштво Здравец 2002.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ВКЛУЧИ СЕ, ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица продолжува со реализација на проектот „Мониторинг на Каменичка Река“ кој беше финасиран од страна на Цивика мобилитас. Еколошкото друштво Здравец 2002 обезбеди финансиски средства за продолжување на проектот.
 
ВКЛУЧИ СЕ, ЗА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА!
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Иницијатива за изградба на пешачка патека

Еколошко друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица покренува иницијатива за собирање на потписи од граѓаните за изградба на пешачка патека која ќе ги поврзува улицата Мирче Ацев со Магистралниот пат А3.
Со изградба на пешачката патека која е од големо значење на населението кое живее во тој реон, ќе биде поврзано со централното градско подрачје на Македонска Каменица.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Работилница во Делчево

Изминатиот викенд во периодот од 11-13 Февруари во рамки на проектот “Еко Мапа на еколошки практики во младинската работа во руралните и урбаните средини” во Делчево се одржа работилница за млади од крајниот источен период со цел анализирање на моменталната состојба во младинската работа и користењето еко практики во рамки на младинските организации. Работилницата беше во организација на Регионалниот центар за застапување Делчево како партнер во проектот заедно со Институт за културно наследство – Бугарија и AEQUALITAS – Португалија. Работилницата беше од интерактивен карактер со неколку теренски посети, теоретски дел и работа во групи од каде произлегоа конкретни локални еко иницијативи. Присутните млади имаа можост да ја анализираат ситуацијата во државата и соседството во однос на потребните еко вештини кои младите треба да ги имаат за да можат со тоа да дадат свој придонес во заштитата на животната средина и намалување на негативните влијание од климатските промени. Теренските посети вклучија запознавање со овие практики реално на терен во Центарот за одржливи практики „Природна перспектива“ во село Нов Истевник и во Едукативниот центар за зачувување на природата во селото Негрево. Ова им овозможи на учесниците да развијат и свои идеи кои во иднина ќе бидат реализирани. Проектот предвидува повеќе работилници, настани за подигнување на јавната свест и транснационални состаноци.
„Проектот е во контекст на препораките дадени од Европскиот економски и социјален комитет во рамки на Стратегијата на ЕУ за унапредување на еколошките вештини и компетенции за сите. Имено како што е нагласено и таму, Одговорноста за животната средина е сечија одговорност. Одржливиот еколошки развој бара радикални социјални промени, вклучувајќи ги индивидуалните и колективни промени во нашиот менталитет, однесување, начин на живот, како и во социјалната, политичката и економската организација на нашите земји и општества. Веруваме дека овој проект кој е уште еден во низата кои ги реализира нашата организација во оваа област ќе донесе позитивни промени кај младите. – истака Родне Деолска, локален координатор.
Проектот е во рамки на Еразмус + програмата КА210- YOU- Small scale partnership in youth, кој ќе се имплементира во период од 23 месеци почнувајќи од Ноември 2021 година.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Средба со Зелена акција во Загреб

Средба со ЗЕЛЕНА АКЦИЈА од Загреб, со кои имавме долгогодишна соработка и реализирано два заеднички проекти: “Зелен телефон” и “Застапување на НВО мрежите за одржлива употреба на енергија и природни ресурси во земјите од Западен Балкан и Турција – ЕТНАР“. Соработката продолжува и во иднина.
 
 
 
 
 
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Информации за реализација на проект

Проект: Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)
Проектот е финансиран од Прекуграничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: РД-02-29-68/05.03.2021
Главна цел на проектот е зајакнување на соработката меѓу двете држави за подигнување на свеста на локалните заедници за животната средина, заштита и одржливо користење на природните ресурси. Втората цел е да се постигне подобрен и синхронизиран капацитет во разбирање и рационално управување со планинските екосистеми, нивните ресурси и услуги.
Период на спроведување: 05.03.2021 – 05.06.2022
Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог, Бугарија
Други партнери: Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности, Софија и Еколошко друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица
Главни активности:
1. Организирање меѓународен семинар на тема ”Зголемување на свеста и подготвеност за соработка во градењето на капацитетите на подобро управување со природните ресурси “
2. Анализа на влијанието на климата и промената на користењето на земјиштето врз услугите и ресурсите од планинските екосистеми во прекуграничната област
3.Организирање меѓународна обука на засегнатите страни за градење на капацитети за ублажување климатски промени и интегрирање на концептот на екосистемски услуги во локалното планирање и управување
4. Изработка на долгорочна стратегија за унапредување на интеграција на концептот на екосистемски услуги во мрежата на заштитени области и територијален развој на планинските области
5. Меѓународна завршна конференција
6. Упатства за спроведување на најдобрите практики за управување на регионално ниво.
Целни групи на проектот се локалните заедници од прекуграничниот регион, научници, претставници на еколошки и младински невладини организации, јавни институции одговорни за управување со природата, шумски стопанства, училишта, универзитети, и други заинтересирани страни од двете земји.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Информации за реализација на проектот

Иновативниот проект кој за првапт се спроведува на територијата на општина Македонска Каменица „Дигитилизација на Социјалните услуги за грижа на стари и изнемоштени лица во руралните средини“ финасиран од страна на Цивика мобилитас, а го спроведува Еколошкото друштво „Здравец 2002“ од Македонска Каменица во партнерство со Здружение на пензионери од Македонска Каменица и „Глас на еднаквост“ од Македонска Каменица поддржан од општина Македонска Каменица.
Во предвидените активности на проектот обезбедени се 50 ЏПС нараквици, техничка опрема за Диспечерскиот центар, веќе имаме обучен мобилен тим кој веќе работи на терен во руралните средини, обучен диспечер, стручни лица: Социален работник, Психолог и изработена социјална карта за стари и изнемоштени лица во руралните средини заедно со Здружение на пензионери во Македонска Каменица.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Калиманско Езеро

Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица има направено Програма за решавање на проблемите со пластика на територијата на општина Македонска Каменица и регионот. Програмата ќе биде презентирана пред Градоначалникот, Советот на општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие Камена Река.
Програмата ќе се реализира во партнерство на Еколошкото друштво Здравец 2002 со општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие Камена Река каде Еколошкото друштво Здравец 2002 ќе обезбеди 50% од финасиските средства, а општината Македонска Каменица и Јавното претпријатие Камена Река ќе кофинасираат со 50% од финасиските средства.
Со реализација на оваа Програма долготрајно ќе се реши проблемот со пластиката на територијата на општината и регионот.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Посета на стари лица во рурални средини

Во реализација на проектот „Дигитализација на социалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини“ проект кој е финасиран од Цивика мобилитас каде партнери се: еколошко друштво „Здравец 2002“, „Здружение на пензионери од Македонска Каменица“ и здружение на граѓани „Глас на еднаквост“ на стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица доделија пакети за новогодишните и божиќните празници #CivicaMobilitas

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Разлог – Состанко на тим лидерите

03.12.2021 Разлог, Состанок на партнерите: Агенција за економски развој од Разлог, Еколошко друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица и Шумарски институт од Софија во проектот ” Градење капацитет за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони CAPLOCOM”

Posted in Uncategorized | Leave a comment