За потребите на вториот Локален Еколошки Акционен План (ЛЕАП), за периодот од 2019-2025 г. на Општина Македонска Каменица, изработен е анкетен прашалник со цел вклучување на мислењето на јавноста и мапирање на приоритетните еколошки проблеми. Ве замолуваме да одвоите малку од Вашето драгоцено време и да го пополните овој прашалник.

АНКЕТЕН ЛИСТ