Спроведена Анкета

Резултати од спроведената Анкета на Еколошкото друштво Здравец 2002 за насловна страна на:
– Стратегија за локален економски развој – ЛЕР за општина Македонска Каменица и
– Локален еколошки акционен план – ЛЕАП за општина Македонска Каменица.
Анкетирани се 300 лица и се поделени во десет категории според нивната професија.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *